6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Privacy Statement

Stichting Flor de Fango respecteert de privacy van de gebruikers van deze site, de deelnemers aan de cursussen, workshops en abonnees van de nieuwsbrieven van Flor de Fango, en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Flor de Fango gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.

Flor de Fango gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van Flor de Fango met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Flor de Fango.

Als je gebruik maakt van de aangeboden en gefaciliteerde diensten van Flor de Fango (cursussen, workshops, nieuwsbrieven) vragen we je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je gebruik maakt van de diensten die Flor de Fango aanbiedt, kunnen jouw volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, eventueel aangevuld met GelrePas- of studentenkaarthouderschap of lesniveau.

Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het ip-adres van je computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die je browser meestuurt of met cookies (zie nader punt) worden verkregen.

Van nieuwsbrieflezers wordt open- en klikgedrag geregistreerd voor de analyse van de effectiviteit van de nieuwsbrief.

Met welk doel verwerkt Flor de Fango gegevens?

Flor de Fango verwerkt je persoonsgegevens om een goede administratie bij te houden, ter uitvoering en verbetering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten, voor het berekenen, vaststellen en innen van gelden en om de relatie met jou te onderhouden.

Aan wie verstrekt Flor de Fango gegevens?

Flor de Fango verstrekt je gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, anders dan voor het doel noodzakelijk is of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Flor de Fango?

De website bevat links naar websites van derden. Flor de Fango is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Flor de Fango je persoonsgegevens?

Flor de Fango neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en formulieren van Flor de Fango maken gebruik van een SSL certificaat voor de versleuteling van de communicatie over internet om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet door anderen kunnen worden meegelezen.

Flor de Fango bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de website waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat Flor de Fango zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Flor de Fango jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Flor de Fango haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie jou als gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Hoe kunnen gegevens aangepast of verwijderd worden?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flordefango.nl. Flor de Fango zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Waar kan je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je een vraag hebt over het privacybeleid van Flor de Fango kan je deze sturen naar info@flordefango.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Flor de Fango besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Flor de Fango met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en aangepast. Flor de Fango behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel Flor de Fango alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Flor de Fango niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Flor de Fango behoudt zich het recht voor om reacties of berichten te weigeren. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van Flor de Fango.

Flordefango.nl is een website van stichting Flor de Fango. Onze volledige contactgegevens staan op de contactpagina.

© 2018 Flor de Fango

nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo